§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – ADRIAN BRAJLICH prowadzący działalność pod firmą ADHEN ADRIAN BRAJLICH, z siedzibą w Katowicach (40-014), ul Stanisława 8, adres korespondencyjny: ul. Łączna 1/37, 40-236 Katowice NIP: 9542621051.
 2. Punkt odbioru– miejsce, w którym Kupujący może odebrać osobiście swoje Zamówienie, mieszczący się pod adresem: Sklep Zielarski, ul. Piotra Skargi 1, 41-407 Imielin,
 3. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego,
 4. Klient– osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,
 5. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowegozielarniaimielin.pl
 8. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający pod adresem zielarniaimielin.pl.
 9. Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka);
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepuzielarniaimielin.pl
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów. 

 § 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem zielarniaimielin.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie.
 2. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz innych Klientów.
 3. Do korzystania z Serwisu potrzebne są:
 • dostęp do Internetu;
 • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 3. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu zielarniaimielin.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 § 3 Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, takie jak: umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie, w celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, założenie i utrzymywanie konta w Sklepie, umożliwienie kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego oraz wysyłkę Newslettera.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne. Złożenie zamówienia możliwe jest także bez konieczności posiadania Konta w Sklepie.
 3. Założenie Konta przez Klienta następuje po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz zdefiniowanego przez Klienta hasła. Logowanie do Konta następuje poprzez wpisanie w formularz logowania podanego przy rejestracji adres e-mail i zdefiniowanego przez Klienta hasła.
 4. W Koncie Klienta przechowywane są jego dane podane w trakcie rejestracji oraz historia składanych zamówień. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto w Sklepie, korzystając z funkcji „usuń konto”. Pomimo usunięcia Konta, dane dotyczące złożonych zamówień przez Klienta za pomocą Konta, będą dalej przechowywane przez Sprzedającego, jeżeli będzie on do tego zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Klient posiada możliwość skierowania zapytania do Sprzedającego, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stroniezielarniaimielin.pl. Zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego może być anonimowe, konieczne jest jednak podanie przez Klienta adresu e-mail, na który Sprzedawca będzie mógł udzielić odpowiedzi.
 6. Klient może także zapisać się do Newslettera Sprzedawcy, w celu otrzymywania widomości e-mail, zawierających informacje o nowościach, promocjach oraz Produktach oferowanych przez Sprzedawcę. W tym celu konieczne jest podanie przez Klienta w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty e-mail, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera. Następnie Klient powinien potwierdzić chęć zapisu do Newslettera, poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Do Newslettera Klient może się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta w Sklepie, z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 7. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatnie. Natomiast sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu odbywa się odpłatne.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 §  4 Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie mogą być składane przez Klientów zarejestrowanych (posiadających konto w Sklepie) lub niezarejestrowanych (nie posiadających konta w
 2. Klient może dokonać zamówienia logując się na swoje Konto. Natomiast jeśli Klient wybierze możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta, powinien wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa zamówienia, wybrać sposób doręczenia zamówienia, wpisać dane konieczne do wystawienia faktury, w tym NIP, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT.
 3. Klient będący przedsiębiorcą, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy w chwili złożenia zamówienia poda swój NIP, tak aby wystawiony przez Sprzedawcę paragon zawierał NIP Klienta.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”. Następnie, Klient może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i wypełnić formularz zamówienia.
 5. Na etapie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wyboru metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien się wcześniej zapoznać.
 6. Zamówienie zastaje złożone po kliknięciu przez Klienta przycisk “Zamawiam i płacę”, następnie Klient zostaje przekierowany na stronę płatności, zgodnie z wybraną metoda płatności. Po skutecznym opłaceniu zamówienia, Klient zostaje ponownie przekierowany na stronę Sklepu i otrzymuje komunikat z potwierdzeniem zamówienia, w tym momencie umowę sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, uważa się za zawartą. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Klient składający zamówienie jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych, umożliwiających realizację zamówienia. Za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych odpowiedzialności ponosi Klient. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe lub niekompletne dane lub gdy podane przez Klienta dane budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takiej sytuacji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu weryfikacji lub uzupełnienia podanych danych. W takim przypadku, jeśli Klient nie podał swoich danych kontaktowych, Sprzedawca udzieli mu wyjaśnień związanych z zaistniałą sytuacją, w chwili nawiązania kontaktu przez Klienta.

 §  5 Dostawa i płatność

 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że w informacjach podanych na stronie internetowej Sklepu wskazano inaczej. Koszty dostawy Produktów są podane Klientowi na stronnie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania przez Klienta Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • Przesyłka kurierska,
 • Odbiór w punkcie odbioru: Sklep Zielarski, ul. Piotra Skargi 1, 41-407 Imielin.
 1.  Termin dostawy Produktów do Klienta znajdują się w opisie danego Produktu, w przypadku jeśli taka informacja nie została podana maksymalny termin dostawy wynosi 40 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty o zmiennym terminie dostawy, informacja o terminie dostawy poszczególnych produktów znajduje  się w opisie danego Produktu na stronie Sklepu. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktów do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta lub osobistego odbioru zamówionych Produktów przez Klienta w punkcie odbioru.
 3. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24. Usługobiorca może wybrać następujące formy płatności: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny.
 4. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic,

 § 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłanie go do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Złącznik do niniejszego Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.
 3. Do zachowania termin do odstąpienia od umowy, wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Zapisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 §  7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Reklamacje dotyczące zakupionego Produktów lub usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@zielarniaimielin.pllub na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji  oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu, przesyłając informację na adres e-mail lub adres zamieszkania/siedziby składającego reklamację.
 6. Przepisy dotyczące rękojmi za wady Produktów dotyczące Konsumentów, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 §  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:     
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się rejestr  podmiotów uprawnionych, który stanowi wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, rejestr dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem:https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 5. Konsument może skorzystać także z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 §  9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych i operatorem Sklepu internetowego zielarniaimielin.pl jest ADRIAN BRAJLICH prowadzący działalność pod firmą ADHEN ADRIAN BRAJLICH, z siedzibą w Katowicach (40-014), ul Stanisława 8, kontakt pod adresem e-mail: kontakt@zielarniaimielin.pl.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasad wykorzystania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:zielarniaimielin.pl

 § 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

Załącznik – Formularz odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

……………………………………………………………………………………………….

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………..

– Data

……………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.